Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg: een statement
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in 2012 een aantal kwaliteitsindicatoren ontwikkeld met als bedoeling kwaliteit op een objectieve en meetbare manier in beeld te brengen. Op zich een initiatief waar we als instelling zeker enthousiast over zijn. Objectieve metingen zijn een voordeel bij uitstek om organisaties doorzichtiger te maken in hun aanpak. De metingen van een eerste groep welbepaalde indicatoren dienden door alle Woon en Zorgcentra eigenhandig uitgevoerd te worden, met als doel een vergelijkbaar beeld te geven van de geboden kwaliteit.

Ongeacht de scores van onze WZC in deze eerste rapportering maken we een aantal bedenkingen bij de manier waarop deze resultaten zomaar in de pers gegooid werden.

Er bestaat geen controle over de manier waarop de WZC de kwaliteitsmetingen uitgevoerd hebben. Er werd in de pers ook verkeerdelijk aangekondigd dat de metingen door externe observatoren gebeurd waren, maar dat is niet correct. Op dit vlak kan Sint Augustinus, net zoals de zusterentiteit OLV Ster Der Zee getuigen van een objectieve en neutrale methodiek. We stellen vast dat geen meting bestaat van de mate waarin correct en objectief gemeten en gerapporteerd werd.
De metingen worden niet in verband gebracht met de zorgzwaarte die op het moment van de meting van toepassing is. Metingen zijn altijd tijdelijke gebeurtenissen en dus contextgebonden. Deze nuancering is essentieel als men het voorkomen van bepaalde verschijnselen (decubitus, valincidenten,…) procentueel gaat uitdrukken ten opzichte van het geheel van de populatie in het WZC. Deze organisaties die procentueel veel zwaar zorgbehoeftige bewoners tellen, zullen immers ook meer valincidenten of zelfs doorligwonden tellen dan de organisaties met een minder zware zorgbehoeftige bewoners.
Valpartijen zijn uiteraard te vermijden, maar de huidige registratie zou de aanzet kunnen geven tot een strenger fixatiebeleid van het WZC, een evolutie waar we vanuit onze eigen opdrachtverklaring niet achter kunnen staan. 

Waarmee we willen stellen dat alles relatief en context gebonden is, zeker in een zorgomgeving waarin bekommernis om welbevinden en kwalitatieve levenservaring centraal staan.