Opname, verblijf en ontslag

 

Privacy

Bescherming van de privacy

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in functie van de verwerking van persoonsgegevens is ook van toepassing in het ziekenhuis. Persoonsgegevens van patiënten worden in het ziekenhuis verzameld en verwerkt op grond van wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bv. de ziekenhuiswet en de Riziv-reglementering.

De verwerking van persoonsgegevens van patiënten gebeurt in functie van bijvoorbeeld de diagnose en behandeling, de opvolging van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturering of de registratie van medische gegevens en verblijfsgegevens voor beheersdoeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is de vzw Sint-Annendael Grauwzusters met maatschappelijke zetel Vestenstraat 1 te 3290 Diest.

De wet en het reglement liggen ter inzage aan de onthaalbalie.


Beroepsgeheim

In het kader van de ziekenhuiswet is elk ziekenhuis verplicht om voor elke patiënt een medisch dossier aan te leggen.  In dit dossier worden de gegevens opgenomen die verband houden met uw behandeling. 

Alle personeelsleden, ook de medewerkers in opleiding, zijn gebonden door het beroepsgeheim.  Alles wat u met hen bespreekt, blijft vertrouwelijk binnen het team dat u behandelt.  De zorgverlener zal u ook steeds vragen of er informatie aan de familie mag worden gegeven. 

Indien u inlichtingen wenst over uw medisch dossier, kunt u terecht bij uw behandelend arts.