Woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus

 

Opdrachtsverklaring

Het woon- en zorgcentrum Huize Sint-Augustinus, beheerd door de vzw Sint-Annendael Grauwzusters, wil in een familiaal en open karakter elke bewoner een professionele zorg op maat bieden. Het streven naar een optimale levenskwaliteit voor de bewoner in zijn totaliteit primeert in deze zorg.

Vanuit een christelijk geïnspireerde visie willen we een thuisbenaderend en aangepast, warm en huiselijk leef- en woonklimaat creëren.

We stellen ons ten dienste van elke bewoner, ongeacht zijn sociale, maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Liefdevol respect, met aandacht voor de levensgeschiedenis, privacy en autonomie, zijn kernbegrippen in het streven naar professionele zorg op maat. Het welbevinden van de bewoner is telkens ons uitgangspunt.

Bij het vervullen van onze opdracht trachten we in te spelen op de steeds evoluerende zorgvraag van de bewoner. Bewoners die hun laatste levensfase in ons woon- en zorgcentrum doorbrengen, krijgen deskundige palliatieve zorgen toegediend.
Continue verbetering van de kwaliteit van ons hulp- en dienstverleningsaanbod staat voorop. Een gezond financieel beheer is hierbij onontbeerlijk.

We willen een open en gastvrij woon- en zorgcentrum zijn, in een goede verstandhouding met onze partners in de zorgverlening. De organisatie streeft, in het belang van haar bewoners, naar de uitbouw van een regionaal zorgnetwerk en naar goede contacten met de ruime omgeving. Wij willen openheid creëren naar familieleden, die niet in het minst beschouwd worden als partners in de zorg. De belangeloze inzet van vrijwilligers wordt sterk gewaardeerd en ondersteund.

Ook streven we naar een optimale samenwerking met de huisartsen.

Om dit te realiseren willen we samenwerken met gemotiveerd en deskundig personeel. In onze organisatie wordt gestreefd naar een collegiale, aangename werksfeer waarbij positieve ingesteldheid en onderling respect zeer belangrijk worden geacht. Voor alle medewerkers vinden wij het belangrijk dat er ondersteuning is bij het eigen functioneren, ruimte en waardering voor de eigen professionele inbreng, en een correcte en loyale houding van en naar het beleid.

Op deze manier willen wij samen met iedereen - bewoner, familie, vrijwilliger en personeel - groeien naar een organisatie waar het aangenaam is om te wonen, om op bezoek te komen en te werken.