Opdrachtsverklaring

Het woon- en zorgcentrum OLV Ster der Zee, beheerd door de vzw Sint-Annendael, wil bewoners een thuis bieden waarbij de oudere persoon (en zijn familie) centraal staat en waar de bewoner als unieke persoon, met zijn eigen levensverhaal respectvol benaderd wordt. Wij willen professionele zorg op maat bieden waarbij veel aandacht besteed wordt aan het psychisch en fysisch welzijn en aan de sociale en spirituele behoeften van elke bewoner. Het streven naar een optimale levenskwaliteit voor de bewoner in zijn totaliteit primeert.

Wij werken vanuit een christelijke inspiratie met een openheid voor ieders geloofsovertuiging.

Bij het vervullen van onze opdracht trachten we zo goed mogelijk in te spelen op de steeds evoluerende zorgvraag van de bewoner. Tegelijk willen we bewoners kansen blijven bieden tot autonomie en zelfontplooiing, in respect met hun individuele levensstijl. Als het einde nadert is er aandacht voor menswaardig sterven.

Wij willen een huis zijn waar het gezellig en huiselijk is, waar bewoners zich veilig en geborgen voelen en waar elke bewoner zichzelf kan zijn. Wij gaan de dialoog aan met familieleden van bewoners en beschouwen hen als belangrijke partners in de zorg. Wij waarderen en ondersteunen de inzet van vrijwilligers, studenten en stagiaires.

Wij schenken aandacht aan een goede samenwerking met huisartsen en andere professionele partners in de zorgverlening. We willen inspelen op zorgvragen van ouderen uit de regio en bouwen aan een zorgnetwerk. We willen een open en gastvrij huis zijn en ons integreren in de ruime omgeving.

Wij willen onze opdracht realiseren met gemotiveerde en deskundige medewerkers. In de organisatie wordt gestreefd naar een collegiale, aangename werksfeer waarbij een positieve ingesteldheid, open communicatie en onderling respect zeer belangrijk worden geacht. Alle medewerkers krijgen kansen te groeien en zich te bekwamen in hun functie. Wij vinden ruimte en waardering voor de professionele inbreng belangrijk, met als doel een continue verbetering van ons hulp- en dienstverleningsaanbod. Een gezond financieel beheer is hierbij onontbeerlijk.

Op deze manier willen wij samen met alle betrokkenen – bewoners, familieleden en bezoekers, medewerkers en vrijwilligers – groeien naar een organisatie waar het aangenaam is om te wonen, om op bezoek te komen en te werken.