Orienterend kortverblijf

Sinds 1 juli 2021 hebben onze centra voor kortverblijf in Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee een bijkomende erkenning als ‘centrum voor oriënterend kortverblijf’. Het gaat om een nieuw zorgaanbod in de residentiële ouderenzorg, zoals voorzien in het vernieuwde woonzorgdecreet (2020).

Wat is een oriënterend kortverblijf?

In een oriënterend kortverblijf wordt met alle betrokken eerstelijnszorg- en welzijnsactoren de gezondheids- en welzijnssituatie van de oudere persoon geobserveerd en zijn of haar sociale context in kaart gebracht. Na een grondige observatie wordt gewerkt aan een zorg- en ondersteuningsplan, met als doel de noodzakelijke zorg-, woon- en leefomstandigheden in de thuissituatie te creëren die een (her)opname in het ziekenhuis vermijden, alsook een verhuis naar een woonzorgcentrum voorkomen of uitstellen door het verhinderen van een nieuwe crisissituatie thuis.

Het oriënterend kortverblijf biedt aan alle betrokkenen de mogelijkheid en de nodige tijd om de noodzakelijke (al dan niet professionele) zorg en ondersteuning te organiseren, terwijl de oudere persoon in het oriënterend kortverblijf vertoeft. Als een terugkeer naar huis niet mogelijk blijkt, kunnen de oudere persoon en zijn of haar mantelzorger(s) voorbereid worden op een verblijf in een aangepaste woonzorgvorm.

Wie kan er terecht?

 • Ouderen vanaf 65 jaar
 • Je moet voldoen aan minstens 2 van onderstaande criteria:
  • Complexe zorg- en ondersteuningsvraag die niet beantwoord kan worden door opname in een ziekenhuis of een andere zorginstelling met medisch-specialistische behandeling of geriatrische revalidatiezorg
  • Afhankelijkheidscategorie B, C, Cd of D
  • Thuiszorgsituatie waarin het noodzakelijke ondersteunend kader niet toereikend is om op een kwaliteitsvolle wijze een observatieperiode, vraagverheldering en een zorg- en ondersteuningsplan te realiseren

Zorgaanbod

 • Intensieve en multidisciplinaire observatieperiode om de zorg- en ondersteuningsvraag in kaart te brengen
 • Intensieve begeleidingsperiode met:
  • Integrale zorg en ondersteuning
  • Onderzoek naar zorg- en ondersteuningsbehoefte
  • Opmaak van een interdisciplinair zorg- en ondersteuningsplan
 • Respijtzorg aan de mantelzorger
 • Begeleiding bij de terugkeer naar huis of de overstap naar een aangepaste woonzorgvorm.

Ons team

Het multidisciplinair team van het oriënterend kortverblijf bestaat uit:

 • Verpleegkundigen
 • Zorgkundigen
 • Maatschappelijk werker
 • Kinesist
 • Ergotherapeut
 • Psycholoog

Wij houden nauw overleg met de betrokken externe zorg- en welzijnsactoren.

Neem contact met ons op

Huize Sint-Augustinus - Sociale dienst
Tel. 013 35 50 16
soc.dienst.sintaugustinus@sad.be

OLV Ster der Zee – Sociale dienst
Tel. 013 35 23 00
soc.dienst.sterderzee@sad.be