Kwaliteit

Vzw Sint-Annendael Grauwzusters wil elke cliënt kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden. Dat is een opdracht die iedere medewerker ter harte neemt. Zowel binnen onze geestelijke gezondheidszorg als onze ouderenzorg hebben we een specifieke én parallelle kwaliteitswerking opgezet volgens het principe meten-weten-verbeteren. Om de kwaliteit van zorg te verzekeren zetten we actief in op een aantal initiatieven. Hieronder  volgt een overzicht. 

Op de pagina Rapporten publiceren wij enkele kwaliteitsmetingen.


Jouw mening is belangrijk

Feedback van cliënten en familieleden is een belangrijke inspiratiebron voor onze verbetertrajecten. Die feedback verzamelen wij systematisch via cliënten- en gebruikersraden en tevredenheidsmetingen. Bijkomend laten onze open communicatiecultuur en dagelijkse contacten toe om voortdurend te leren en te verbeteren.


Project kwaliteitsindicatoren 

Wij nemen deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) en het Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra (VIP WZC). Die indicatoren meten de kwaliteit van zorg en leveren nuttige informatie op, zowel voor de zorgvoorzieningen zelf, als voor verwijzers, overheid, brede publiek en cliënten.  De metingen stellen ons in staat om een eigen opvolging te doen. Bovendien kunnen we op die manier aspecten van zorg vergelijken met andere voorzieningen en gepaste verbeteracties te lanceren.


Kwaliteit en patiënt- en bewonersveiligheid 

Veilige zorg vormt de basis voor kwaliteit van zorg. Om de veiligheid van patiënten en bewoners te garanderen, namen we volgende initiatieven:

  • Via ons intern incidentmeldsysteem worden risicovolle (bijna)incidenten geregistreerd, zodat we hieruit kunnen leren en verbeteren.
  • In 2018 tekende onze sector geestelijke gezondheidszorg in op het derde meerjarencontract ‘Coördinatie Kwaliteit en Patiëntveiligheid’ van de federale overheid. Gespreid over vijf jaren werken we daardoor met extra aandacht voor suïcidepreventie, risico’s binnen het medicatieproces  en vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Deze initiatieven zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de vzw veilige zorg nastreeft.


Opvolging verbeterpunten Zorginspectie

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid dat organisaties in de zorgsector inspecteert. Het ziet toe op de naleving van regelgeving en gaat na of overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Dat doet Zorginspectie door zorgorganisaties regelmatig te inspecteren en hierover te rapporteren.


Accreditatietraject

Wij vatten in 2018 het internationale accreditatieprogramma Qmentum Global van Stichting Qualicor Europe (het voormalige NIAZ) aan ter ondersteuning van een systematiek om kwaliteit en veiligheid voortdurend te borgen en verbeteren. Een audit door deze (onafhankelijke) organisatie vond plaats in mei 2023. Het uitgangspunt is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt doordat medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie betrokken zijn, waarbij de cliënt centraal staat.


Zorgkwaliteit.be

Onze sector geestelijke gezondheidszorg (PZ Sint-Annendael, IBW De Linde) publiceert resultaten van kwaliteitsmetingen op de website www.zorgkwaliteit.be. Zo willen we mee het voortouw nemen in Vlaanderen om transparant te zijn over kwaliteit van zorg.

Deze website is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg en de betrokken zorgsectoren.


Meer info

Wil je meer informatie over onze kwaliteitszorg, accreditatie of heb je suggesties? Neem dan contact* op met onze kwaliteitsverantwoordelijken:

*Verstuur geen medische gegevens via e-mail.