Patiëntenrechten

Sinds 2002 heeft België een wet die je rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Dat bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar.


Om welke rechten gaat het?

  • Kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Vrije keuze van de zorgverstrekker
  • Informatie krijgen over je gezondheidstoestand
  • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
  • Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Meer info

Een heldere omschrijving van je patiëntenrechten lees je op de overheidswebsite www.patientrights.be